Anioły


Izabela Gruchalska
Fot. Sławomir Kubala

Słowo anioł pochodzi od greckiego słowa án­ge­los ozna­cza­ją­ce­go "posłańca". Według wię­kszo­ści re­li­gii, w których to pojęcie występuje, anioł jest by­tem duchowym, służącym Bogu i na różne spo­so­by wspie­ra­ją­cym jego działania.

Na swoich kursach uczę między innymi świa­do­mej modlitwy i różnych form kontaktu z Aniołami. Każdy z nas może liczyć na pomoc swojego Opie­ku­na, wspierającego nas w trudnych sytuacjach ży­cio­wych. Jednak trzeba pamiętać, że Bóg dał czło­wie­ko­wi wolną wolę, dlatego też Anioły wstrzymują swo­ją interwencję, do czasu aż pozwolimy na ich po­moc. Jeśli nasze życzenie nie jest wbrew woli Naj­wyż­sze­go i nie jest sprze­czne z realizacją naszej życiowej misji lub przy­ję­cia koniecznej lekcji - za­wsze otrzymamy od nich wsparcie.

Inną formą współpracy z Aniołami jest praca z kartami anielskimi. Jest to szcze­gól­nie przydatne w przypadku kiedy człowiekiem targają sprzeczne emo­cje więc ciężko znaleźć siłę i spokój potrzebny do medytacji lub sku­te­cznej modlitwy. Praca z tymi kartami nie polega na przepowiadaniu przy­szło­ści. Pokazuje jednak jakie siły mają obecnie na nas wpływ i jakie dzia­ła­nia są wskazane by poprawić naszą sytuację życiową. Anioły pojawiają się, gdy są potrzebne, a wtedy pocieszają, pomagają i prowadzą.

Każdą wróżbę kończę przesłaniem z karty anielskiej. Moimi ulubionymi ta­lia­mi są:

ŚWIETLISTA SIŁA ANIOŁÓW. Bardzo ją cenię. Zawiera 56 kart aniołów, w tym również kilka kart aniołów upadłych. Pozwala zidentyfikować, jakie siły lub wady przeszkadzają nam w szczęśliwym życiu i sprawdzić, co należy im prze­ciw­sta­wić.


GŁOSY ANIOŁÓW - prosta, piękna, rozbudowana talia. Zawiera w sobie 72 anio­ły Drzewa Życia (czasami nazywane "urodzeniowymi" i noszącymi bo­skie imię Szemhameforasz) oraz 7 Archaniołów i pałac anielski. Jest nie­za­stą­pio­na, gdy potrzeba bardzo precyzyjnych wskazówek, jak po­stę­po­wać. Wska­zu­je również do którego z aniołów należy się zwrócić w drę­czą­cej nas sprawie.


ARCHANGEL ORACLE CARDS - zawsze nimi zamykam wróżbę. Talia ta za­wie­ra 15 Archaniołów, każdy w trzech aspektach. Lubię je za prosty przekaz i bardzo trafne puenty. Są piękne, delikatne i przyjazne. Zawsze wskazują dro­gę wyjścia lub nadzieję.