Mandale


Izabela Gruchalska

Słowo mandala pochodzi z sanskrytu i oznacza łuk, ko­ło, czyli mandala to po prostu rysunek o kształcie ko­ła. Istnieją trzy rodzaje mandali: buddyjskie, du­cho­we i wizyjne.

MANDALE BUDDYJSKIE - Najbardziej znane i roz­po­wsze­chnio­ne. Ich wysypywanie z piasku i niszczenie jest stosowane do medytacji i ma wielkie znaczenie re­li­gi­jne.

"MANDALE DUSZY" są wykorzystywane w psy­cho­te­ra­pii. Metoda polega na nieświadomym rysowaniu po kole i "wy­rzu­ca­niu" na papier emocji oraz blokad, które mamy w podświadomości. Następnie ogląda się skończone dzieło i jeśli obraz nas odstręcza, rysujemy drugi, tym razem już świadomie, tak jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Tym samym wpro­wa­dza­my nowy, bardziej pożądany obraz do podświadomości. Man­da­le duchowe najczęściej charakteryzują się one brakiem symetrii i geo­me­try­cznych kształtów.

MANDALE WIZYJNE najpierw pokazują się twórcy podczas medytacji lub snu, a potem są rysowane. Wszystkie mandale wizyjne (nie tylko moje) cha­ra­kte­ry­zu­ją się geometrią i harmonią. Ja zaczęłam widzieć je w wieku 25 lat. Na początku, nie wiedziałam dlaczego przychodzą do mnie te obrazy. Minęło dwa lata zanim poczułam, że powinnam rysować je by pomagać innym. Widzę je najczęściej jako snopy światła, padające pod kątem 30 stopni z góry. Są one formą talizmanu, lecz nie dają nam to czego chcemy, tylko naprowadzają nasze życie na prawidłowe tory. Mi­nę­ło 8 lat, gdy nie tylko je zaczęłam widzieć, ale także "czuć". Było to podczas mojej bardzo poważnej choroby. Przeżyłam wtedy śmierć kliniczną i dość długo byłam w stanie półświadomości. Widziałam wtedy ogromny brylant, przez który padało światło, rozszczepiając się jak w kalejdoskopie i wnikając we mnie. Okazało się, że to światło jest połączeniem ze "Świadomością" i mnie uzdra­wia. W ciągu dwóch tygodni wróciłam do zdrowia. Od tamtego czasu nazywam mandale, które widzę "pieczęciami aniołów".


PRZYKŁADOWE PROJEKTY MOICH MANDALI
Mandala Izabeli Gruchalskiej Mandala Izabeli Gruchalskiej Mandala Izabeli Gruchalskiej
Pomaga zaakceptować i u­wie­rzyć w siebie. Uczy lo­jal­no­ści i ją zapewnia. Prze­zna­czo­na jest głównie dla ludzi pełniących funkcje spo­łe­czne. Mandala sprzyjająca ro­zwi­ja­niu wyobraźni, zdolności parapsychicznych i ja­sno­wi­dze­nia. Wpływa na wy­o­strze­nie intuicji i sprowadza prorocze sny. Pomaga skupiać energię na jednym celu i do­pro­wa­dzać sprawy do końca. Uczy pragmatyzmu i re­al­nej oceny sytuacji. Wspo­ma­ga odporność.


Mandale rysuję na zamówienie, indywidualnie dla danej osoby. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zadanie życiowe i potrzebuje innego wspa­rcia by je realizować. Rysuję man­da­le w czterech formatach (wielkość man­da­li nie zależy ode mnie lecz od wizji, jaką otrzymam):

CENNIK MANDALI

FORMAT OPIS CENA
A5­ ­(148mm ­ x ­ 210mm) Najczęściej są to tzw. mandale intencyjne, tzn. dzia­ła­ją­ce na jeden aspekt życia, np. ku poprawie spraw finansowych, zdrowotnych, uczuciowych lub ochronnie.
70zł
A4 (210mm x 297mm) Najczęściej są to tzw. mandale osobiste. Ich za­da­niem jest ogólna poprawa sytuacji życiowej danej oso­by i jej otoczenia. 80% rysowanych przeze mnie man­da­li to właśnie obrazy w tym formacie.
100zł
A3 (297mm x 420mm) Czasami mandala jest tak duża i skomplikowana, że bardzo trudno przy zachowaniu proporcji na­ry­so­wać ją na kartce A4. Najczęściej ma to miejsce, gdy jest przeznaczona dla grupy osób (rodzina, fir­ma, zrzeszenie) lub gdy osoba dla której ma być na­ry­so­wa­na, ma bardzo istotną "misję życiową" lub jest odpowiedzialna za życie innych ludzi.
200zł
A2 (420mm x 594mm) Pojawiają się bardzo rzadko. Najczęściej oznacza to, że osoba lub firma dla której są narysowane, ma­ją ponadprzeciętny wpływ na kształtowane świa­do­mo­ści innych i na życie społeczne. Przez 14 lat rysowania mandali, tylko cztery razy na­ry­so­wa­łam obraz tej wielkości.

400zł

Zamówione mandale można odebrać w moim gabinecie w Łodzi lub na moim sto­isku podczas targów. W przypadku konieczności wysłania zamówionej man­da­li pocztą - zamówienia na kwotę powyżej 100zł na terenie Polski są re­a­li­zo­wa­ne bez dodatkowych kosztów wysyłki.

Zapraszam do korzystania z dobroczynnego wpływu tych niezwykłych obra­zów.